Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános Adatvédelmi Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelően történik.

 

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

KEZELT ADATOK KÖRE

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A képmás, film- és hangfelvétel a Bigitcon Tanácsadó Kft. részéről belső tudásmegosztó, illetve oktatási e-események rögzítése történik, mely a munkavállalók és alvállalkozók számára visszanézhető lesz a Bigitcon Kft. belső felületén, a résztvevők tájékoztatása céljából kerül felhasználásra. Továbbá oktatásokhoz kapcsolódó tesztekhez történik a tesztkérdésekre a válaszok rögztóítése. A hozzájáruló nyilatkozaton szereplő adatok kizárólag abból a célból vannak feltüntetve a szükséges nyilatkozaton, hogy a Bigitcon Kft. igazolni tudja a hozzájárulás megadását a fentiek kapcsán.

Hozzájárulás (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés a) pont szerint)

A hozzájáruló nyilatkozaton megadott adatok, személyes adatok, képmás, illetve filmfelvétel, hangfelvétel, oktatásokhoz kapcsolódó tesztekre adott válaszok.

A cél megvalósulásáig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 1. Az adatkezelő, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Adatkezelő neve: Bigitcon Tanácsadó Kft. (székhelye: 1121 Bp., Hunyad lejtő 1., Cg. 01-09-333428, e-mail címe: info@bigitcon.hu, honlap: www.bigitcon.hu)

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Babos Gergely (postacíme: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 1., e-mail címe: gergely.babos@bigitcon.hu, tel.száma: +36 30-160-2890)

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendeler 12.21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá joga van az adatkezeléssel szemben tiltakozni.

Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

 

Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait kezeljük-e, továbbá ahhoz is joga van, hogy a következő információkat megismerje:

 • az adatkezelés célját, céljait;
 • a kezelt személyes adatainak kategóriáit;
 • azok körét, akiknek a személyes adatait továbbítjuk, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítjuk;
 • a személyes adatok kezelésének tervezett időtartamát;
 • azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panaszt tehet;
 • amennyiben nem Önől közvetlenül származnak a személyes adatok, akkor annak forrását;
 • annak a tényét, hogy a személyes adatait automatizáltan kezeljük, azaz egy olyan eljárásban, amelynek során a személyes adatokat az Ön személyéhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használjuk. 

 

Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a kérelmét, akkor joga van arra, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet széles körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a másolat készítését megtagadhatjuk, amennyiben az más érintettek jogaira és szabadságára nézve hátrányos helyzetet teremthet.

 

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ahhoz is joga van, hogy kérje a hiányos személyes adatainak a kiegészítését.

 

 • Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok egyike fennáll:

 • a személyes adatokra nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy;
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtése 16. életévet be nem töltött kiskorú személyes adataival összefüggésben és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés szükséges az alábbi célok elérése érdekében:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint népegészségügyi közérdekből kerül sor;
 • a személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozása (zárolás)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike áll fenn:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

 • Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 • Jogérvényesítés

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is ( www.naih.hu; 1125 Bp., Szilágyi E. fasor 22.c; 1530 Bp., Pf. 5.; tel. +36-1-391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye (ha az a munkáltatóval/megrendelővel kötött munka-/megbízási szerződéstől eltér), vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti EU-s tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Az Adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Amennyiben a munkavállaló/alvállalkozó az adatfeldolgozóval szemben kíván bírósági eljárást kezdeményezni, azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A munkavállaló/alvállalkozó a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége: https://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az EU más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.